V Mahá Šiva puráně, Umá Samitě, 12. kapitole, se píše: 

तत्र पुत्रा भवन्‍त्येते पादपा नात्र संशय:।

परं लोकं गत: सोऽपि लोकानाप्नोति चाक्षयान्॥१८॥

Tatra putrā bhavantyete pādapā nātra saṃśayaḥ |

param lokam gataḥ so'pi lokānāpnoti cākṣayān॥18॥ 

Zasazené stromy jsou nepochybně jako synové člověka,

jenž po smrti dosáhne nezničitelných lók.

 

पुष्पै: सुरगणांसर्वान्‍फलैश्चापि तथा पितृन्।

छायया चातिथीन्‍सर्वान्पूजयन्‍ति महीरुहा:॥२॥

Puṣpaiḥ suragaṇāṃsarvānphalaiścāpi tathā pitṛn ।

chāyayā cātithīnsarvāṃpūjayanti mahīruhāḥ॥१९॥

Stromy uctívají Bohy svými květy,

sadaře svými plody a poutníky svým stínem.

 kolibric

किन्नरोरगरक्षांसि देवगन्धर्वमानवा:।

तथैवर्षिगणाश्चैव संश्रयन्‍ति महीरुहान्॥२०॥

Kinnaroragarakṣāṃsi devagandharvamānavāḥ ।

tathaivarṣigaṇāścaiva saṃśrayanti mahīruhān॥20॥

Kinnarové, hadi, rákšasové, Bohové, gandharvové,

lidé a asketové, všichni nalézají pod stromy útočiště.

Bulbul 

पुष्पिता: फलवन्‍तश्च तर्पयन्‍तीह मानवान्।

इह लोके परे चैव पुत्रास्ते धर्मत: स्मृता:॥२१॥

Puṣpitāḥ phalavantaśca tarpayantīha mānavān ।

iha loke pare caiva putrāste dharmataḥ smṛtāḥ॥21॥

Kvetoucí stromy uspokojují lidi v tomto i v budoucím světě.

Proto se jim říká dharmaputra.

 rode 

तडागकृद्वृक्षरोपी चेष्टयज्ञश्च यो द्विज:।

एते स्वर्गान्न हीयन्‍ते ये चान्ये सत्यवादिन:॥२२॥

Taḍāgakṛdvṛkṣaropī ceṣṭayajñaśca yo dvijaḥ: ।

ete svargānna hīyante ye cānye satyavādina:॥22॥

Ti, kteří kopou studny, sázejí stromy, konají jagji

a uctívají pravé bráhmany, nikdy nespadnou z nebes.

 

 

More about the Reforestation Project